Aviso legal
PROPIEDADE INTELECTUAL

Os CONTIDOS deste sitio web, entendendo por estes a título meramente enunciativo os índices, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e código fonte, teñen un carácter meramente informativo, en ningún caso constitúen asesoramento legal ou profesional, e poderán ser modificados en calquera momento sen previo aviso. Tanto o acceso ao sitio web como o uso non consentido que poida efectuarse dos CONTIDOS do mesmo é de exclusiva responsabilidade de quen o realiza.

O USUARIO comprométese a non utilizar calquera dos CONTIDOS que este sitio web poña á súa disposición para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás presentes condicións xerais.


Propiedade intelectual


Todos os CONTIDOS deste sitio web, están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor do TITULAR. A reprodución total ou parcial, distribución, cesión, comunicación pública, transformación ou calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos.

En caso de dúbida, pode solicitar máis información a través do noso formulario de contacto web.


Propiedade industrial


O TITULAR, é propietario dos dereitos de propiedade industrial referidos aos seus produtos e servizos.

Respecto das citas de produtos e servizos de terceiros, o TITULAR recoñece a favor destes terceiros os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición na Web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do TITULAR sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio, ou recomendación por parte do TITULAR, a non ser que se manifeste de maneira expresa.


Responsabilidade


O TITULAR declina calquera responsabilidade respecto da información que se ache fose deste sitio web e non xestionado directamente polo noso webmaster.

A función dos links que aparecen neste sitio web é exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web. Devanditos links non supoñen unha suxestión, invitación ou recomendación para a visita dos lugares de destino, e por iso, o TITULAR non será responsable do resultado obtido a través de devanditas ligazóns hipertextuales.

En ningún caso, a existencia de sitios enlazados, denominacións ou marcas de terceiros debe presupor a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación do TITULAR coas manifestacións, contidos ou servizos provistas por estes.

Toda ligazón de terceiros á WEB son á súa páxina principal, quedando expresamente prohibidos links profundos, o framming e calquera outro aproveitamento dos contidos da web, a favor de terceiros non autorizados expresamente.

Prohíbese utilizar logotipos, marcas comerciais ou calquera outro gráfico propiedade do TITULAR como parte dunha ligazón sen permiso expreso e por escrito.


Xurisdición e lexislación aplicable.

O presente Aviso Legal réxese en todos e cada un dos seus extremos pola lei española.

Para calquera controversia que puidese suscitarse entre o TITULAR e o USUARIO, acórdase o sometemento, coa renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais de Ponteareas. Pontevedra. (España).
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Confidencialidade e protección de datos

Para os efectos do previsto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Covelo infórmalle ao/á usuario/a da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para o Concello de Covelo e baixo a súa responsabilidade, coa finalidade de realizar a labor de información. No momento da aceptación destas condicións xerais, o Concello de Covelo precisará do/a usuario/a a recollida duns datos imprescindibles para a prestación dos seus servizos.


Rexistro de ficheiros e formularios

Cubrir os formularios é obrigatorio para acceder e gozar de determinados servizos ofrecidos no web. Non facilitar os datos persoais solicitados ou non aceptar a política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou gozar de calquera dos servizos nos que se soliciten datos de carácter persoal.

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais que se obteñan poderán ser incorporados nun ficheiro con titularidade do Concello de Covelo con domicilio na Praza del Maestro Cerviño, 2 36872, Covelo, Pontevedra; a este respecto están implementadas as medidas de seguridade establecidas no Real decreto 1720/2007, de 21 de decembro.


Exactitude e veracidade dos datos facilitados


O/A usuario/a é o/a único/a responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, polo que se exonera o Concello de Covelo de calquera responsabilidade ao respecto. Os/As usuarios/as garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O/A usuario/a acepta proporcionar información completa e correcta nos formularios ou correos electrónicos que envíe. O Concello de Covelo non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que indique outra fonte, polo que tampouco asume ningunha responsabilidade en canto a hipotéticos perxurios que puidesen orixinarse polo uso desta información. O Concello de Covelo resérvase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida nas súas páxinas web, e pode incluso limitar ou non permitir o acceso a dita información. Exonérase ao Concello de Covelo de responsabilidade ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o/a usuario/a como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada sempre que proceda de fontes alleas ao Concello de Covelo.

Cookies

Este sitio web non utiliza cookies, considerando como tales os ficheiros físicos de información introducidos no propio terminal do/a usuario/a que serven para facilitar a navegación do usuario polo portal. De todas as formas, o/a usuario/a ten a posibilidade de configurar o navegador de tal modo que impida a instalación destes arquivos.


Finalidade

A finalidade deste tratamento do Concello de Covelo é a labor de información.


Menores de idade

No suposto de que algúns dos nosos servizos vaian dirixidos especificamente a menores de idade, o Concello de Covelo solicitará a conformidade dos pais ou titores para a recollida dos datos persoais ou, no seu caso, para o tratamento automatizado de datos.
 

Cesión de datos a terceiros

O Concello de Covelo non realizará cesión de datos dos/as usuarios/as a terceiras persoas.


Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no Rexistro do Concello de Covelo, situado Plaza del Maestro Cerviño, 2 36872, Covelo, Pontevedra. Para exercer ditos dereitos é necesario que vostede acredite a súa personalidade achegando unha fotocopia do documento nacional de identidade ou calquera outro medio válido en Dereito.
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDADE

O Concello de Covelo adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueles outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados ao Concello de Covelo. O Concello de Covelo non será responsable de posibles danos ou perxurios que se puidesen derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico, motivadas por causas alleas ao Concello de Covelo; de atrasos ou bloqueos no uso do presente sistema electrónico causados por deficiencias e sobrecargas de liñas telefónicas ou sobrecargas no centro de procesamento de datos, no sistema de Internet ou noutros sistemas electrónicos, así como de danos que poidan ser causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control do Concello de Covelo. Non obstante, o/a usuario/a debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.


ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O/A usuario/a declara que foi informado/a das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos por parte do Concello de Covelo, na forma e para as finalidades indicadas na presente política de protección de datos persoais. Certos servizos prestados no sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais.
 

Logos W3C-WAI Leader Agader UE Ministerio Sostibilidade